Історія і програма розвитку

Стратегія розвитку кафедри

Історія. Кафедра автоматизації та інформаційних систем (АІС) була створена у вересні 2010 року. При організації кафедри було прийнято рішення вести навчання з двох актуальних спеціальностей: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Комп’ютерні науки». Очолив кафедру Оксанич А. П. Протягом 2011 року кафедра ліцензувала обидві спеціальності і набрала абітурієнтів на 1-й курс. Ядром викладацького складу  кафедри на той час були д.т.н, проф. Петренко В. Р., к.т.н., доц. Шевченко І. В., к.т.н., доц. Притчин С. Е., к.т.н.,, доц. Оксанич І. Г.

Матеріально технічне забезпечення. За 10 років була створена потужна матеріально-технічна база кафедри, яка на сьогоднішній день включає 6 спеціалізованих лабораторій, кабінет дипломного проектування та спеціалізований клас вивчення англійської мови, лекційні аудиторії. Всі аудиторії оснащені сучасною комп’ютерною технікою (більше 60 комп’ютерів з виходом до мережі Internet), промисловими контролерами, вимірювальними приладами, унікальним науковим обладнанням, 5 аудиторій оснащені мультимедійними стаціонарними комплексами.

Науково-дослідна робота. Водночас розвивалася і наукова діяльність кафедри. При кафедрі створено Науково-дослідний інститут технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем (НДІ ТНІКС), напрямами діяльності якого є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у сфері виробництва напівпровідникових монокристалів, розробка та впровадження у виробництво нових технологій виготовлення високоефективних перетворювачів сонячної енергії. На кафедрі працює наукова школа «Нанорозмірні напівпровідникові структури, інтелектуальні приладі на їх основі, автоматизація технології виробництва напівпровідників та фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії» під керівництвом д.т.н., проф. Оксанича А. П. Кафедрою проводиться низка госпдоговірних науково-дослідних робіт, за останні п’ять років було виконано робіт на загальну вартість 350 тис. грн. Найбільш вагомим практичним результатом є розробка магнітоімпульсного лікувального апарату МІЛА-1, призначеного для терапії широко розповсюджених захворювань, оформлено патент та отримано сертифікат відповідності згідно з вимогами МОЗ України. Апарат передано до серійного виробництва.

Підготовка кадрів. Кафедрою забезпечені умови для підготовки аспірантів і докторантів, які проводять дослідження у двох спеціалізованих лабораторіях: технології виробництва напівпровідникових матеріалів та дослідження параметрів сенсорних елементів. Організовано спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій рівня доктора філософії (PhD) за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». За десять років існування кафедри 5 її викладачів отримали науковий ступінь доктора технічних наук, а 9 стали кандидатами технічних наук. Щорічно зростає кількість публікацій у фахових наукових виданнях співробітників кафедри. За останні п’ять років опубліковано близько 40 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, видано 4 монографії та 5 підручників і навчальних посібників, отримано 4 патенти. Студенти кафедри з 2014 року є постійними призерами Всеукраїнських наукових конкурсів і олімпіад, а молоді науковці кафедри Коваль С. С., Когдась М. Г. та Найда В. В. отримували премії Президента України та стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Організаційна та міжнародна діяльності. З 2011 року запроваджене регулярне проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», а з 2014 року, за підтримки ІТ-компанії AltexSoft, Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІТ-перспектива». Робота кафедри тісно пов’язана з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. Кафедрою укладено договір про міжнародну співпрацю з Факультетом електротехніки та інформатики Технічного університету в Кошице (Словаччина) та з Цзілінським університетом (Китайська Народна Республіка). За останні два роки 7 викладачів кафедри пройшли міжнародне стажування.

Співпраця з роботодавцями. Кафедра залучає представників роботодавців та професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Так студенти, що навчаються на кафедрі, проходять виробничі практики і працевлаштовуються та підприємствах: ВАТ Полтавський ГЗК, ВАТ Кременчуцький завод технічного вуглецю, ПрАТ НТЦ «Інформаційні системи» та інші. А представники ІТ-компаній LempDev, AltexSoft, RiverSoft, JoMedia та Lamantine залучаються до проведення аудиторних занять. На даний час кафедра займає місце у перший десятці провідних кафедр університету за показниками технічної оснащеності, обсягу контингенту, кількості наукових публікацій, кількості викладачів з науковими ступенями. Сьогодні у 8 комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях вивчаються дисципліни циклів бакалаврської і магістерської підготовки з двох спеціальностей 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та 122 «Комп’ютерні науки», здійснюється загальна комп’ютерна підготовка студентів багатьох інших спеціальностей університету та проводяться наукові дослідження відповідно до головних напрямів науково-педагогічної діяльності університету та вимог інноваційного розвитку виробництва з двох PhD програм 122 Комп’ютерні науки та 171 Електроніка.

На даний час кафедра займає місце у перший десятці провідних кафедр університету за показниками технічної оснащеності, обсягу контингенту, кількості наукових публікацій, кількості викладачів з науковими ступенями. Сьогодні у 8 комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях вивчаються дисципліни циклів бакалаврської і магістерської підготовки з двох спеціальностей 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та 122 «Комп’ютерні науки», здійснюється загальна комп’ютерна підготовка студентів багатьох інших спеціальностей університету та проводяться наукові дослідження відповідно до головних напрямів науково-педагогічної діяльності університету та вимог інноваційного розвитку виробництва з двох PhD програм 122 Комп’ютерні науки та 171 Електроніка.