Студентоцентроване навчання

Основні задачі студентоцентрованої моделі освіти:

 • підготовка здобувачів вищої освіти до життя як активних громадян демократичного суспільства;
 • підготовка майбутніх спеціалістів до професійної діяльності;
 • забезпечення особистісного розвитку здобувачів вищої освіти;
 • формування потреби в навчанні, удосконаленні впродовж життя.

Кількісні та якісні інструменти, що характеризують успішність впровадження студентоцентрованого навчання:

 • наявність широкого поля можливостей у формуванні власних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти;
 • доступність навчання за сучасними інтерактивними методиками, інноваційними освітніми технологіями;
 • забезпечення активної участі студентства у формуванні змісту навчання;
 • регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та педагогічних методів;
 • стимулювання академічної мобільності та її організаційно-фінансове забезпечення;
 • формування потреби та заохочення соціальної активності студентства;
 • пробудження прагнення до наукової роботи та внутрішньої потреби в дослідницькому пошуку;
 • наявність належних процедур реагування на студентські скарги.

З практичної точки зору здобувач має право:

 • приймати участь в управлінні університетом, через студентське самоврядування;
 • приймати участь в покращенні навчального процесу, освітніх програм, змісту та методичного забезпечення освітніх компонентів;
 • формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибіркові дисципліни, програми академічної мобільності, закордонного стажування;
 • розвивати свої соціальні та дослідницькі навички через участь у соціальних та наукових подіях та дослідженнях;
 • вибирати базу практики, теми курсових робіт, керівників та теми кваліфікаційних робіт.